درباره واحد تاسیسات
بازگشت

درباره واحد تاسیسات

واحد تاسیساتمهندسین و تکنسین های واحد تاسیسات شهرک با انجام بازدید های دوره ای و انجام خدمات بازسازی و نوسازی ساختمان های مستقر در شهرک نمونه شامل: برق، موتور خانه، فضای سبز و... سعی در ایجاد شرایط زیستی مناسب برای مددجویان عزیز و سایر کارکنان شهرک می باشند

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران Demo Images: Reyhaneh