درباره واحد مددکاری
بازگشت

واحد مددکاری

واحد مددکاری متشکل از کارشناسان مددکاری و روان شناسی می باشد که اقدام به ارایه خدمات گوناگون به مددجویان عزیز می نمایند

ارایه مشاوره به توان خواهان و انجام امور مربوط به آن ها
بررسی مسائل و موارد مربوط به توان خواهان به طور مستمر و روزانه در محل اقامت آنان
پیگیری امور بهداشتی، درمانی و... توان خواهان
نظارت مستمر بر رفتار توان خواهان در بخش ها
برگزاری کلاس مشاوره ی روانشناسی
سرکشی از توان خواهان بستری شده در بیمارستان ها
پیگیری امور اداری مربوط به توان خواهان مانند ثبت احوال و بیمه درمانی
ارتباط با خانواده ی توان خواهان در خصوص امور مرتبط با آن ها

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران Demo Images: Reyhaneh